สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ และแสดงความคิดเห็น เขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของบุคคลโดยใช้รูปแบบโครงสร้างภาษาที่ถูกต้อง ฝึกพูดสนทนาถามตอบเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างและบุคลิกลักษณะของบุคคล เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริง และสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

(ต 1.2 ม.2/4) พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์ 

-บอกความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการบรรยายบุคลิกภาพของบุคคลได้ถูกต้อง

-เขียนบรรยายบุคลิกภาพของบุคคลที่รู้จักได้

การวัดผลและประเมินผล

 

- ใบงานที่ 6.1-6.2

- แบบประเมินการเขียน

-แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 People Identification
ชั่วโมง Personality
เรื่อง Personality 11 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง