สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ และแสดงความคิดเห็น เขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของบุคคลโดยใช้รูปแบบโครงสร้างภาษาที่ถูกต้อง ฝึกพูดสนทนาถามตอบเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างและบุคลิกลักษณะของบุคคล เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริง และสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

(ต 1.2 ม.2/4) พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์ 

บอกความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการบรรยายลักษณะรูปร่างของบุคคลและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- ใบงานที่ 5.1

- แบบประเมินการเขียน

-แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 People Identification
ชั่วโมง What does he/she look like?
เรื่อง What does he/she look like? 8 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้และเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง