สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ บรรยายลักษณะรูปร่างและบุคลิกลักษณะของบุคคล ฝึกการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกทักษะการฟังและการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการบรรยายรูปร่างลักษณะของบุคคล แล้วจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น เขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของบุคคลโดยใช้รูปแบบโครงสร้างภาษาที่ถูกต้อง ฝึกพูดสนทนาถามตอบเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างและบุคลิกลักษณะของบุคคล เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริง และสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

(ต 1.2 ม.2/4) พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์ 

   1. ระบุตำแหน่งของ Adjective ในประโยคได้ถูกต้อง

   2. บอกชนิดของ Adjective ได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

- ใบงานที่ 1.1

- ใบงานที่ 1.2

- แบบประเมินการเขียน

-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 People Identification
ชั่วโมง Is he handsome?
เรื่อง Is he handsome? 1 พ.ย. 62 (มีบัตรคำ ใบงาน และเฉลยใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง