สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ความร่วมมือและการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดองค์การทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

1. นักเรียนสามารถอธิบายขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้อย่างเหมาะสม

3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ชั่วโมง ความสำคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เรื่อง ความสำคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 27 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย