สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1.          ความร่วมมือและการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดองค์การทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

1. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุ และหลักการสำคัญของการพึ่งพาและแข่งขันกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการแข่งขันและการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม

3. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างผลดีของการพึ่งพาและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ชั่วโมง การพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
เรื่อง การพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ 19 ก.พ. 63 (มีใบกิจกรรมและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย