สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความร่วมมือและการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดองค์การทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบผสมได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสมได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถระบุความสำคัญของการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่มีผลต่อตนเองชุมชนและประเทศได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ชั่วโมง ระบบเศรษฐกิจของไทย
เรื่อง ระบบเศรษฐกิจของไทย 12 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย