สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิทธิของบุคคลในฐานะผู้บริโภค ย่อมได้รับความคุ้มครองและป้องกันตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าและบริการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

1. นักเรียนสามารถอธิบายสาระสำคัญของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่สามารถนำมาใช้ใน 

2. นักเรียนสามารถสร้างสื่อที่มีส่วนช่วยในความตระหนักถึงสิทธิผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและ

3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของการมี  ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและ

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รู้ทันสิทธิผู้บริโภค
ชั่วโมง กิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค
เรื่อง กิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค 6 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย