สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     สิทธิของบุคคลในฐานะผู้บริโภค ย่อมได้รับความคุ้มครองและป้องกันตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าและบริการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

1. นักเรียนสามารถอธิบายสาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในการเลือกหรือเลี่ยงการบริโภคสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสม

3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รู้ทันสิทธิผู้บริโภค
ชั่วโมง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 4 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย