สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นโดยนำเทคโนโลยีและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการผลิตสินค้าและบริการโดยอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่นจะช่วยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

1. นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น

2. นักเรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าได้

3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตสินค้าและบริการ
ชั่วโมง การพัฒนาสินค้าและบริการโดยอาศัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การพัฒนาสินค้าและบริการโดยอาศัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 28 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย