สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นโดยนำเทคโนโลยีและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการผลิตสินค้าและบริการโดยอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่นจะช่วยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. อธิบายความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ประกอบและเป้าหมายของเกษตรได้

        2. นำเสนอแนวทางแนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนของตนได้

        3. วิเคราะห์หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างเหมาะสม

        4. อภิปรายประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตสินค้าและบริการ
ชั่วโมง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ : แปลงเกษตรของฉัน
เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ : แปลงเกษตรของฉัน 22 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย