สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นโดยนำเทคโนโลยีและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการผลิตสินค้าและบริการโดยอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่นจะช่วยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถสังเคราะห์ความหมายของปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการได้ถูกต้อง
  3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์การใช้ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการได้อย่างสมเหตุสมผล
  4. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการได้ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจได้อย่างสมเหตุสมผล

 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตสินค้าและบริการ
ชั่วโมง ปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการ
เรื่อง ปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการ 15 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย