สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นโดยนำเทคโนโลยีและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการผลิตสินค้าและบริการโดยอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่นจะช่วยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นกับความหลากหลายของสินค้าในท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศได้อย่างสมเหตุสมผล
  2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของสินค้าในท้องถิ่นพร้อมทั้งระบุแหล่งที่มาได้ถูกต้องสมบูรณ์
  3. นักเรียนสามารถอภิปรายคุณค่าของความหลากหลายของทรัพยากรในพื้นที่ที่มีต่อสินค้าในท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศได้สมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตสินค้าและบริการ
ชั่วโมง การสำรวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
เรื่อง การสำรวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 14 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย