สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามากมาย แต่ด้วยปัจจัยทางด้านสังคม ประวัติศาสตร์และสภาพภูมิศาสตร์ ทำให้ประชากร   ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์
1. ระบุผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาที่มีต่อไทยได้ถูกต้อง        
2. อภิปรายประเด็นความสัมพันธ์ของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาที่มีต่อประเทศไทยจากกิจกรรมที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
3. บอกความจำเป็นของการปฏิบัติตนที่มีส่วนไม่เพิ่มปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมเหตุสมผล
 

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถาม

- การปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน

- การนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
ชั่วโมง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 26 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย