สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามากมาย แต่ด้วยปัจจัยทางด้านสังคม ประวัติศาสตร์และสภาพภูมิศาสตร์ ทำให้ประชากร   ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

1. อธิบายแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาได้ถูกต้องและเหมาะสม

2. วิเคราะห์และนำเสนอนโยบายหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามประเด็นที่กำหนดได้อย่างหลากหลายและเป็นไปได้ถูกต้องและเหมาะสม

3. บอกความจำเป็นที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะแก้ไขได้ด้วยการร่วมมือของคนทุกคนได้อย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

การตอบคำถาม

- การปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน

- การนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
ชั่วโมง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา 25 ธ.ค. 62 (มีใบงานและVDOประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย