สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามากมาย แต่ด้วยปัจจัยทางด้านสังคม ประวัติศาสตร์และสภาพภูมิศาสตร์ ทำให้ประชากร ส่วนใหญ่ ประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. อธิบายลักษณะทางประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกาได้ถูกต้อง 
  2. ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่กำหนดให้โดยอาศัยกระบวนการกลุ่มและเอกสารที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
  3. บอกแนวทางในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายในกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
ชั่วโมง ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา
เรื่อง ลักษณะประชากร สังคม เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา 18 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย