สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทักษะชีวิตไว้เพื่อป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากสถานการณ์คับขันรู้จักการปฏิบัติตนเพื่อเอาตัวรอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

อธิบายการใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย

ด้านคุณลักษณะ

๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

๒. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นการทำงาน

๓. ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต

๔. ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน (ใบงาน)

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

                    ๑.๕  แบบทดสอบหลังเรียน  (ทดสอบนอกตารางเรียน)

 

เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                   ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง
ชั่วโมง ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง
เรื่อง ทักษะการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขัน วันที่ 4 มี.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน