สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ผู้ติดสารเสพติดต้องได้รับการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ในสถานบริการของรัฐหรือเอกชนที่มีวิธีการ และปัจจัยหลากหลาย เพื่อให้มีความปลอดภัยกลับมามีสุขภาพดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมแบบคนปกติทั่วไปได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

ระบุวิธีการ ปัจจัย และแหล่งช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด

ด้านทักษะและกระบวนการ

๑. ใช้ทักษะชีวิตในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด

๒. สื่อสารโดยการนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจตามวัตถุประสงค์

ด้านคุณลักษณะ

๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

๒. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

๓. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

 ๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน (ใบงาน)

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                  ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง
ชั่วโมง ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง
เรื่อง วิธีการ ปัจจัย และแห่งช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด วันที่ 26 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน