สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ จะทำให้มีผลดีต่อสุขภาพปลอดภัยจากอันตรายในอันที่ไปขัดขวางการพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

การเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

การปฏิบัติตนในการเลือกใช้ข่าวสารที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ด้านคุณลักษณะ

๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

๒. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน

๓. แสดงพฤติกรรมให้เห็นคุณค่าของการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์

การวัดผลและประเมินผล

              ๑.  วิธีการ

 ๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน (ใบงาน)

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

             ๒. เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                    ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

             ๓. เกณฑ์

                  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง
ชั่วโมง ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง
เรื่อง ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ (2) วันที่ 19 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน