สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์   จะทำให้มีผลดีต่อสุขภาพและปลอดภัยจากอันตรายที่ไปขัดขวางการพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

นำเสนอผลความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์มาใช้เพื่อสุขภาพดี

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ

ด้านคุณลักษณะ

๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

๒. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

๓. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นการทำงาน

๔. แสดงพฤติกรรมที่ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

  1. วิธีการ

     ๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน (ใบงาน)

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

             ๒. เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                   ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง
ชั่วโมง ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง
เรื่อง ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ (1) วันที่ 12 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน