สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะด้านสุขภาพซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีเราควรเลือกใช้อย่างวิจารณญาณให้เหมาะสมส่งผลดีต่อสุขภาพและปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ด้านความรู้

อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อการดำเนินชีวิตได้และการนำไปใช้

ด้านทักษะและกระบวนการ      

๑. วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสุขภาพ

๒. มีความสามารถในการสื่อสาร

๓.ปฏิบัติตนในการนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างปลอดภัย

ด้านคุณลักษณะ

๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

๒. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

  1. วิธีการ

 ๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน (ใบงาน)

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

            ๒. เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                    ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง
ชั่วโมง ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง
เรื่อง ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสุขภาพ (3) วันที่ 5 ก.พ. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน