สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะด้านสุขภาพซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี เราควรเลือกใช้อย่างวิจารณญาณให้เหมาะสมส่งผลดีต่อสุขภาพและปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อตนเองในการดำเนินชีวิต

ด้านทักษะและกระบวนการ

๑. วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสุขภาพ

๒. มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน

ด้านคุณลักษณะ

๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

๒. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

๓. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

๔. แสดงพฤติกรรมตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตจากการใช้เทคโนโลยี

การวัดผลและประเมินผล

  1. วิธีการ

 ๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน (ใบงาน)

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

๑.๕ แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๒

             ๒. เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                   ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง
ชั่วโมง ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง
เรื่อง ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสุขภาพ (2) วันที่ 29 ม.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน