สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะด้านสุขภาพซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี เราควรเลือกใช้อย่างมีวิจารณญาณให้เหมาะสมซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพและความปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อการดำเนินชีวิต

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่ส่งต่อสุขภาพ

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

ด้านคุณลักษณะ

แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

 แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน (ใบงาน)

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

๑.๕ แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๑

เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                    ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

                 ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง
ชั่วโมง ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง
เรื่อง ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสุขภาพ (1) วันที่ 22 ม.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน