สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทวีปแอฟริกามีทรัพยากร ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์ป่า แร่ธาตุต่าง ๆ แต่เนื่องจาก        ขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จึงทำให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้ว   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะภูมิประเทศประเภท  ต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกาได้ถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการระบุลักษณะภูมิประเทศประเภทต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกาได้อย่างถูกต้อง
  3. นักเรียนสามารถอภิปรายประโยชน์ของการศึกษาลักษณะภูมิประเทศประเภทต่าง ๆ ของทวีปแอฟริกาได้อย่างเหมาะสม   

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
ชั่วโมง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา
เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา 11 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย