สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทวีปแอฟริกามีทรัพยากร ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์ป่า แร่ธาตุต่าง ๆ แต่เนื่องจาก        ขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จึงทำให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้ว   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อของทวีปแอฟริกาได้ถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถจัดลำดับขนาดพื้นที่ของทวีปแอฟริกากับทวีปต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
  3. นักเรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการระบุและอธิบายทำเลที่ตั้งลักษณะ      ทางกายภาพ และสังคมของทวีปแอฟริกาได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา
ชั่วโมง ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปแอฟริกา
เรื่อง ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปแอฟริกา 3 ธ.ค. 62 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย