สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ยุโรปเป็นทวีปที่มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการตั้ง   ถิ่นฐาน ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศแบบอบอุ่น เป็นผลให้ทวีปยุโรปมีประชากรเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่น สะดวกต่อการติดต่อค้าขาย และมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์
1.    นักเรียนสามารถระบุแนวทางการใช้งานเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการสืบค้นข้อมูลของทวีปยุโรปได้อย่างเหมาะสม
2.    นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางการเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์
3.    นักเรียนสามารถบอกคุณค่าของการนำเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ไปใช้อย่างถูกวิธี
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
ชั่วโมง การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลทวีปยุโรป
เรื่อง การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลทวีปยุโรป 28 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย