สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีปฏิบัติเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียดอย่างถูกต้องเหมาะสมกับภาวะและสถานการณ์จะช่วยให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพจิตดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

อธิบายวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด

ด้านทักษะและกระบวนการ

เสนอแนะวิธีปฏิบัติเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้

ด้านคุณลักษณะ

๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

๒. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

๓. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน (ใบงาน)

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                    ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ชั่วโมง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
เรื่อง วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการอารมณ์และความเครียด (2) วันที่ 15 ม.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน