สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีปฏิบัติเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียดอย่างถูกต้องเหมาะสมกับภาวะและสถานการณ์จะช่วยให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพจิตดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด

ด้านทักษะและกระบวนการ

เสนอแนะวิธีปฏิบัติเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้

ด้านคุณลักษณะ

๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

๒. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

๓. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

  1. วิธีการ

     ๑.๑ ตรวจคำตอบ

    ๑.๒ ตรวจผลงาน (ใบงาน)

   ๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

   ๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

             ๒. เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                   ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

             ๓. เกณฑ์

                  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ชั่วโมง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
เรื่อง วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการอารมณ์และความเครียด (1) วันที่ 25 ธ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน