สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ยุโรปเป็นทวีปที่มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการตั้ง   ถิ่นฐาน ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศแบบอบอุ่น เป็นผลให้ทวีปยุโรปมีประชากรเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่น สะดวกต่อการติดต่อค้าขาย และมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปได้
  2. นักเรียนวิเคราะห์และนำเสนอนโยบายหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมเหตุสมผล
  3. นักเรียนอภิปรายความสำคัญของการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
ชั่วโมง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป
เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป 26 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย