สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจะแสดงออกในลักษณะต่างๆกัน การเรียนรู้ลักษณะ เบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจะทำให้มีความเข้าใจสาเหตุ ลักษณะอาการ และมีแนวทางการปฏิบัติสู่การมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์ สาเหตุ ลักษณะอาการผู้มีปัญหาสุขภาพจิตได้

ด้านคุณลักษณะ

๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

๒. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

๓. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

๔. แสดงพฤติกรรมที่ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

  1. วิธีการ     ๑.๑ ตรวจคำตอบ

      ๑.๒ ตรวจผลงาน (ใบงาน)

      ๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

      ๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

            ๒. เครื่องมือ

                          ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                         ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

             ๓. เกณฑ์

                          ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ชั่วโมง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
เรื่อง ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต วันที่ 18 ธ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน