สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาความสัมพันธ์ของภาวะความสมดุลจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

          อธิบายความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้

ด้านคุณลักษณะ

๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

๒. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

๓. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

  1. วิธีการ

๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน (ใบงาน)

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

             ๒. เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                    ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

  

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ชั่วโมง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
เรื่อง ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต วันที่ 11 ธ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน