สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิตเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาและการมีสุขภาพดี อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

          อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เกิดจากการออก

กำลังกายและเล่นกีฬา

ด้านทักษะและกระบวนการ

          วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เกิดจากการออก

กำลังกายและเล่นกีฬา

ด้านคุณลักษณะ

๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

๒. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

๓. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นการทำงาน

๔. แสดงพฤติกรรมให้เห็นถึงการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

  1. วิธีการ

 ๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน (ใบงาน)

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

             ๒. เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                   ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

             ๓. เกณฑ์

                  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ชั่วโมง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
เรื่อง การออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต (2) วันที่ 4 ธ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน