สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิตเป็นปัจจัยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาและการมีสุขภาพดี อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

          อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เกิดจากการออก

กำลังกายและเล่นกีฬา

ด้านทักษะและกระบวนการ

          วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เกิดจากการออก

กำลังกายและเล่นกีฬา

ด้านคุณลักษณะ

                    ๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

                    ๒. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

                    ๓. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นการทำงาน

                    ๔. แสดงพฤติกรรมให้เห็นถึงการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

  1. วิธีการ

  ตรวจคำตอบ

ตรวจผลงาน (ใบงาน)

สังเกตพฤติกรรม

ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

            ๒. เครื่องมือ

 มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

 แบบสังเกต (รูบิค)

             ๓. เกณฑ์

 ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ชั่วโมง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
เรื่อง การออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต (1) วันที่ 27 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน