สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ด้วย การออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเป็นการดำรงสุขภาพ ที่ทำให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

          อธิบายวิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์

 ด้านทักษะและกระบวนการ

              ๑. วิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

๒. วางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

 ด้านคุณลักษณะ

๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

๒. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

๓. แสดงพฤติกรรมรักการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ตรวจคำตอบ

ตรวจผลงาน (ใบงาน)

สังเกตพฤติกรรม

ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

 เครื่องมือ

มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

 แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ชั่วโมง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเกณฑ์ (2) วันที่ 20 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน