สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ยุโรปเป็นทวีปที่มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการตั้ง   ถิ่นฐาน ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศแบบอบอุ่น เป็นผลให้ทวีปยุโรปมีประชากรเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่น สะดวกต่อการติดต่อค้าขาย และมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของทวีปยุโรปได้ถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถใช้แผนที่ในการแสดงเขตภูมิอากาศของทวีปยุโรปได้อย่างถูกต้อง
  3. บอกแนวทางการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของภูมิอากาศในการพัฒนาทวีปยุโรปได้สมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
ชั่วโมง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป
เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป 13 พ.ย. 62 (มีวีดิโอและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย