สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด  การพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ด้วย การออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเป็นการดำรงสุขภาพ ที่ทำให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

          อธิบายวิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์

ด้านทักษะและกระบวนการ

              ๑. วิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

              ๒. วางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ด้านคุณลักษณะ

๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

๒. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

             ๓. แสดงพฤติกรรมรักการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

การวัดผลและประเมินผล

  1. วิธีการ

     ๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน (ใบงาน)

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

             ๒. เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                    ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ชั่วโมง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเกณฑ์ (1) วันที่ 13 พ.ย.62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน