สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฐมนิเทศเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนในเรื่อง วิธีการเรียนเพื่อนำไปสู่ผลการเรียนดีเยี่ยมข้อตกลงการเรียนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการประเมินสุขภาพตนเองเพื่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน การประเมินความรู้ก่อนเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

          ๑. บอกวิธีการเรียนเพื่อนำไปสู่ผลการเรียนดีเยี่ยมได้

          ๒. อธิบายความสำคัญของการนำความรู้ด้านสุขภาพไปประยุกต์ใช้เพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืนได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

         อภิปราย วิธีการเรียน ข้อตกลง ข้อมูลค่าดัชนีมวลกายที่มีผลต่อสุขภาพได้

ด้านคุณลักษณะ

            ๑. แสดงพฤติกรรมให้เห็นถึงการมีวินัย

            ๒. แสดงพฤติกรรมให้เห็นถึงการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

             ๑.วิธีการ

๑.๑ ตรวจคำตอบ

๑.๒ ตรวจผลงาน (ใบงาน)

๑.๓ สังเกตพฤติกรรม

๑.๔ ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

                    ๑.๕  แบบทดสอบก่อนเรียน  (ทดสอบนอกตารางเรียน)

 

             ๒. เครื่องมือ

                    ๒.๑  มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                    ๒.๒  แบบสังเกต (รูบิค)

             ๓. เกณฑ์

                     ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ชั่วโมง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
เรื่อง การปฐมนิเทศ วันที่ 6 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน