สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ จะทำให้เรารู้จักอาชีพที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง ซึ่งจะช่วยในการวางแผนและเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพได้อย่างถูกต้อง และการรู้จักเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพอยู่เสมอจะช่วยให้การทำอาชีพประสบความสำเร็จได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. สรุปองค์วามรู้การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพได้

          2. เสนอแนะการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพได้

          3. มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจได้

          4. ปฏิบัติการแสวงหาความรู้

          5. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

 

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

             1.1 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

             1.2 ตรวจแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

             1.3 สังเกตพฤติกรรม

             1.4 ประเมินผลงานนักเรียน

2. เครื่องมือ

             2.1 แบบประเมินด้านความรู้

             2.2 แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการ

             2.3 แบบประเมินด้านคุณลักษณะ

3. เกณฑ์  

              3.1 ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 4 ระดับโดยใช้เกณฑ์ rubricการผ่านอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เรียนรู้ สู่งานอาชีพ
ชั่วโมง เรียนรู้ สู่งานอาชีพ
เรื่อง เรียนรู้ สู่งานอาชีพ วันที่ 6 มี.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูณภัทร กาญจนะพังคะ
ครูผู้สอน ครูณภัทร กาญจนะพังคะ