สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภูมิภาคเอเชียกลาง ตั้งอยู่ระหว่างประเทศจีน ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปยุโรป บริเวณภูมิภาคเอเชียกลางมีทะเลแคสเปียนเป็นศูนย์กลาง และล้อมรอบด้วยพื้นที่ 2 ลักษณะ ได้แก่ พื้นที่ราบสูงและเทือกเขาทางฝั่งตะวันตกของทะเลแคสเปียน และพื้นที่ทุ่งหญ้าแห้งแล้งทางฝั่งตะวันออกของทะเล  แคสเปียนเป็นแหล่งผสมผสานระหว่าง   อารยธรรมตะวันตกกับอารยธรรมตะวันออก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. จากแผนที่แสดงลักษณะทางภายภาพ นักเรียนสามารถระบุที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียกลางได้ถูกต้อง               

2.. จากแผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพ นักเรียนสามารถอธิบายถึงที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลางที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง                                                                         

3.  นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการอธิบายที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลางที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ได้                                                                                                         

4.นักเรียนสามารถอภิปรายถึงความสำคัญของการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลางได้อย่างมีเหตุผล                                                                                                                     

5.  นักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลางได้ถูกต้อง                                            

6.  นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการอธิบายพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลางที่ได้                           

7 .นักเรียนสามารถอภิปรายถึงความสำคัญของการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลางได้อย่างมีเหตุผล.

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
ชั่วโมง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลางที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
เรื่อง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียกลางที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง 6 มี.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์