สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัญหาและเหตุการณ์ความขัดแย้งต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลกระทบถึงปัจจุบัน ทำให้ประเทศหลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคยังเกิดความวุ่นวาย สงครามกลางเมืองและการก่อการร้ายอยู่จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทางประชากร การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1.นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบันพอสังเขป                                                                                               

    2.นักเรียนสามารถสืบค้นเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมประเด็นสำคัญ

   3.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบันได้อย่างสมเหตุสมผล

   4. เห็นความสำคัญของการสร้างสันติภาพและการลดความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
ชั่วโมง ประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน
เรื่อง ประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน 28 ก.พ. 63 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์