สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัญหาดินแดนอิสราเอล-ปาเลสไตน์เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน โดยปัญหานี้เป็นหนึ่งในผลสะท้อนจากการเข้ามาของชาติตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมที่ยังคงส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนี้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. นักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่ได้ถูกต้อง ด้านทักษะและกระบวนการ.                                                                                                

    2.นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลจากการล่า     อาณานิคมของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล

   3. นักเรียนเห็นความสำคัญของปัญหาภายหลังจากตกเป็นอาณานิคมของชาติมหาอำนาจที่ส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

   4. นักเรียนสามารถสะท้อนมุมมองที่มีต่อลัทธิจักรวรรดินิยมอันส่งผลต่อพัฒนาการในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างหลากหลายและสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
ชั่วโมง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยุคใหม่ 21 ก.พ. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์