สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อารยธรรมเมโสโปเตเมียอันเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุด บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรตีสและศาสนาอิสลามเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมมุสลิม ซึ่งอารยธรรมทั้งสองเป็นอารยธรรมสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายประเด็นสำคัญของอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้   ได้อย่างถูกต้อง   
  2. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากบัตรคำที่แสดงคำสำคัญเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง
  3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของ     อารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างมีเหตุผล
  4. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของการศึกษาแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
ชั่วโมง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 14 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์