สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ลักษณะภูมิประเทศของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่มีความแตกต่างกัน ย่อมมีผลทำให้ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันและสภาพภูมิประเทศที่เหมาะกับการตั้งถิ่นฐานและสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสค์

1.อธิบายที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้โดยสังเขป                                

 2.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างมีเหตุผล                                                                                        

3.เห็นความสำคัญของการศึกษาที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทาประวัติศาสตร์ของเอเชียใต้

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง
ชั่วโมง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 7 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์