สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก   การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง การมุ่งแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และการต่อสู้กับลัทธิอาณานิคมรวมถึงพัฒนาการในยุคต่างๆทั้งการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม และความก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสค์

  1.นักเรียนสามารถอธิบายประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ถูกต้อง

   2. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มวิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ถูกต้อง

   3.นักเรียนสามารถอภิปรายถึงความสำคัญของการศึกษาประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ชั่วโมง ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เรื่อง ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 31 ม.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์