สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่ – ปัจจุบัน มีลักษณะด้านสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะด้านเศรษฐกิจ และลักษณะด้านการเมืองการปกครอง: ปฏิรูปการศึกษา เทคโนโลยีเจริญมากขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลากหลายมากขึ้น อุตสาหกรรมเติบโต การประกอบอาชีพหลากหลายมากขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสค์

1. นักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่ – ปัจจุบัน ได้ถูกต้อง            

2. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการสืบค้นและนำเสนอพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่ – ปัจจุบันได้ถูกต้อง     

3. นักเรียนสามารถอภิปรายถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่ – ปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ชั่วโมง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่-ปัจจุบัน
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคใหม่-ปัจจุบัน 24 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์