สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองการปกครองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลางมี การค้าขายกับต่างประเทศ การเผยแผ่ศาสนาต่าง ๆ การพัฒนาด้านเกษตรกรรม ศิลปะและอุตสาหกรรม จัดระบบการเมืองการปกครอง แบ่งชนชั้น ตั้งระบบการศึกษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสค์

1. นักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลางได้โดยอภิปราย                  

2. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการสืบค้นและอธิบายพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลางได้ถูกต้อง             

3. นักเรียนสามารถอภิปรายถึงความสำคัญของการศึกษาพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลางได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ชั่วโมง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลาง
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคกลาง 17 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์