สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองการปกครองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณมีลักษณะ มีความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษและชีวิตโลกหน้า มีระบบการเขียนหนังสือ ภาชนะ เครื่องมือ และอาวุธมีความแข็งแรงและประณีตมากขึ้น                               

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสค์

 1.  นักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณได้ถูกต้อง                    

 2.นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการสืบค้นและอธิบายพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณได้ถูกต้อง                                                           

3. นักเรียนสามารถอภิปรายถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ชั่วโมง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณ
เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกยุคโบราณ 10 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์