สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกมีลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดพัฒนาการที่แตกต่างกัน ซึ่งพัฒนาการในทุก ๆ ภูมิภาคล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาของโลก ดังนั้น วันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสค์

1. จากแผนที่แสดงลักษณะทางภายภาพ นักเรียนสามารถระบุที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ถูกต้อง

2. จากแผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพ นักเรียนสามารถอธิบายถึงที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง

3.  นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการอธิบายที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ชั่วโมง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 20 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์