สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภูมิภาคเอเชียใต้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ช่วงก่อนหน้าศตวรรษที่ 17 เมื่อราชวงศ์โมกุล ขยายพระราชอาณาจักรขึ้นสู่ภาคเหนือของอนุทวีป การล่าอาณานิคมของชาติยุโรปได้นำไปสู่การเข้ายึดครองของผู้รุกรานใหม่นำโดยโปรตุเกส ฮอลแลนด์ และท้ายสุดคือ อังกฤษ ฝรั่งเศส ก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่ได้รุกเข้าครอบครองดินแดนภูมิภาคเอเชียใต้ได้รับเอกราชจากชาติยุโรปในช่วงปลายทศวรรษ 1940

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถสรุปพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียใต้
  2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียใต้ในรูปแบบแผนผังความคิด (Mind Map)
  3. นักเรียนสามารถสะท้อนมุมมองและบทเรียนที่มีต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ได้ในหลากหลายมิติ

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
ชั่วโมง ประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์เอเชียใต้ที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ
เรื่อง ประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์เอเชียใต้ที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ 13 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์