สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภูมิภาคเอเชียใต้เป็นภูมิภาคที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อ  ชาติ ศาสนา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งในระดับประเทศ ส่วนทางด้านเศรษฐกิจนั้น เนื่องจากภูมิภาคเอเชียใต้มีจำนวนประชากรที่มาก ในขณะที่การเข้าถึงทรัพยากรมีอย่างจำกัดและการพัฒนาที่ไม่ทั่วถึง ในขณะเดียวกัน ภูมิภาคเอเชียใต้โดยเฉพาะประเทศอินเดีย ก็มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่แม้จะได้รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาตั้งแต่ในช่วงที่อังกฤษเข้ามาปกครอง แต่ก็มีความคิดอนุรักษ์นิยม และยังยึดมั่นในหลักคำสอนทางศาสนา ทำให้วิถีชีวิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในชนบท

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถระบุประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคปัจจุบันได้ ครบถ้วนและถูกต้อง 
  2. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุของการ แบ่งประเทศปากีสถานและบังคลาเทศได้ถูกต้อง
  3. นักเรียนสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคปัจจุบันในรูปแบบ เส้นเวลา (Timeline)
  4. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียใต้จากแหล่งข้อมูลอย่างหลากหลาย
  5. นักเรียนสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียใต้อย่างถูกต้อง
  6. นักเรียนสามารถนำแนวคิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้มาเป็นบทเรียนในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
ชั่วโมง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคปัจจุบัน
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคปัจจุบัน 6 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์