สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคมให้ครอบคลุม 3 ประเด็นต่อไปนี้  ความเสื่อมของราชวงศ์โมกุล  การเข้ามายึดครองเอเชียใต้เป็นอาณานิคมของอังกฤษ และการเรียกร้องเอกราชของชาวอินเดีย ทำให้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ในยุคต่อมา 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถระบุประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคมได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
  2. นักเรียนสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคมในรูปแบบเส้นเวลา (Timeline)
  3. นักเรียนเห็นประโยชน์ของการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคม
  4. นักเรียนสามารถสะท้อนคุณค่าของการใช้หลักอหิงสาในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้
ชั่วโมง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคม
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคม 29 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์